Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Nở hoa tâm hồn

Tu Phật là để tâm hồn mình luôn nở hoa.
Mỗi ngày cố gắng làm lợi cho người, không giúp được thì cũng không gây đau khổ, để nhìn đời thấy đẹp. Chúng ta thấy rõ mỗi loài đều có nghiệp, nó yếu ớt, không chống trả được loài người, nên phát tâm thương, giúp, cứu được là cứu và làm được nhiều việc thiện thì sau tâm chúng ta luôn an lạc, vì nhớ đến quá khứ tốt, tâm ta sẽ an, nhớ quá khứ xấu, tâm chúng ta sẽ khổ. Làm được nhiều việc tốt, thì kết thúc trăm hoa đua nở trong lòng, tất cả những gì làm tốt trong quá khứ đều có trong lòng chúng ta và cái hôm nay sẽ là nhân cho cái sau. 
(Trích lời HT Thích Trí Quảng)
Bài kệ Pháp danh của HT:
NHẬT lãm Thiền tông cđại nhân
NGHIÊM trì giới hạnh siêu tinh thần
TRÍ châu Pháp giới chơn thường lạc
QUẢNG phát tâm hoa nhựt nhựt tân.   


Học theo chư Tôn Đức, đệ tchúng con nguyện Y giáo phụng trì
Bài kệ Pháp danh Ngọc Thanh:
Ngọc Thanh thanh chất vượt phàm tình
Lóng đục, gìn trong rạng đức minh
Góp phước tu duyên duyên giải thoát
Quên mình lo đạo đạo viên thành.

Bài kệ Pháp danh Ngọc Trang:
Ngọc Trang thân ý thảy nghiêm trang
Trang ngữ lời thanh tiếng dịu dàng
Trang chỉnh giáo điều nương cửa ngọc
Trang hoàng hạnh đức vượt đài vàng.     

    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét